Městská policie Kladno - oficiální web


Vyhledávání

Vyhledávání

Nacházíte se zde: Titulní stránka > Vše o strážnících > Oprávnění strážníka

 
 

Oprávnění strážníka MP Kladno

Znak MP Kladno
 

 
 

Oprávnění strážníka Městské policie Kladno:


Trestní řád:


Oprávnění omezit osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů.


Oprávnění jako orgánu obce doručovat písemnosti v trestním řízení.


Zákon o obecní (městské) policii:

 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

 

Povinnost při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.

 

Povinnost poučit osoby o jejich právech, provádí – li podle tohoto zákona strážník zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.

 

Povinnost poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.


Povinnost provést v pracovní době zákrok nebo úkon, nebo učinit jiná opatření, je - li páchán trestný čin nebo přestupek  či jiný správní delikt, anebo je - li důvodné podezření z jejich páchání. Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka.


Povinnost provést v mimopracovní době zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nebližší útvar Policie ČR, je - li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek.


Oprávnění neprovést zákrok nebo úkon,  jestliže  je strážník pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednání, k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo je zřejmé, že zákrok nebo úkon nemůže úspěšně dokončit, nebo také, jestliže by jeho provedením došlo k maření úkolů bezpečnostního sboru. 


Oprávnění požadovat od každého věcnou a osobní pomoc pro splnění konkrétního úkolu obecní policie. Kdo byl o tuto pomoc požádán, je povinen ji poskytnout bez zbytečného odkladu. Nemusí tak učinit, brání - li mu v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou.


Oprávnění plnit úkoly i v jiné obci, kde je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, nebo stav ohrožení státu, a to na základě veřejnoprávní smlouvy. Starosta obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav, informuje před použitím poskytnutých strážníků hejtmana kraje, na jehož území se obec nachází.


Oprávnění požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci,  vyzvat osobu, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení, vyzvat osobu, aby předložila doklady.


Oprávnění  vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů:


od Policie ČR o hledaných a pohřešovaných osobách a věcech, odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových vozidel,  totožnosti osob, které byly předvedeny na policii  nebo omezeny na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu,


od obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o  totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek, řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce, osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně - právní ochrana dětí podle zvláštního právního předpisu, totožnosti občana obce, kde obecní policie plní úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona,

od obecních úřadů o psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místních poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů, povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce, povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


Oprávnění požadovat prokázání totožnosti, zjištění jména, příjmení, data narození, rodného čísla a bydliště osoby.


Oprávnění předvést osobu na městskou policii, Magistrát města Kladna a Policii ČR.


Oprávnění  předvést na Policii ČR osobu, která přes opětovnou výzvu strážníka pokračuje v jednání narušujícím veřejný pořádek nebo ohrožujícím život nebo zdraví jiných osob anebo své vlastní nebo majetek a nelze ji jiným způsobem v takovém jednání zabránit.


Oprávnění odebrat zbraň při předvádění, omezení na osobní svobodě, v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví osob a bezpečnosti majetku, zákroku proti osobě z důvodu jejího agresivního chování.


Oprávnění přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem určená místa nebo se na nich nezdržoval nebo po dobu nezbytně nutnou setrval na určeném místě, hrozí - li závažné ohrožení zdraví nebo života. Každý je povinen příkazu strážníka uposlechnout. K vyznačení nebo ohraničení určeného místa může být použito technických prostředků. Je - li jako technický prostředek použit pás s názvem obce a nápisem „zákaz vstupu“, pás s nápisy „obecní policie“ a „zákaz vstupu“ nebo pás s nápisy „městská policie“ a „zákaz vstupu“, jde o příkaz ve smyslu tohoto ustanovení. Toto oprávnění strážník provede též na žádost orgánu, který má obdobné oprávnění, např. Policie ČR, Hasiči.


Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, je - li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby, anebo hrozí - li větší škoda na majetku (více jak 50.000,-- Kč).


Oprávnění odejmout věc, jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána.


Oprávnění použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,  které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo je - li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a jeho řidič není na místě přítomen. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla může strážník použít i v rámci zákroku proti osobě, jejíž osobní svoboda má být omezena, lze - li předpokládat, že se tato osoba pokusí vozidlo použít k útěku.


Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky.


Oprávnění použít donucovací prostředky hmaty, chvaty, údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek, pouta, úder služební zbraní, hrozba namířenou služební zbraní, varovný výstřel ze služební zbraně, technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek.


Oprávnění použít pouta při omezení osobní svobody osoby podle § 76 odst. 2 trestního řádu, při předvedení osoby podle tohoto nebo zvláštního zákona, která klade odpor, nebo proti osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka, ohrožuje vlastní život, poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk při zákroku strážníka. 


Oprávnění omezit možnost volného pohybu osoby připoutáním ke vhodnému předmětu za použití pout. Omezení volného pohybu může trvat nejdéle do doby, kdy je zřejmé, že osoba nebude protiprávní jednání opakovat nebo než bude předána policii, nejdéle však 2 hodiny.


Oprávnění použít namísto nebo vedle donucovacích prostředků služebního psa. Způsobilost psa musí být osvědčena Policií ČR.


Oprávnění použít služební zbraň za podmínek nutné obrany, za podmínek krajní nouze a k zamezení útěku nebezpečného pachatele, jehož nelze jiným způsobem zadržet a použití donucovacích prostředků by bylo zřejmě neúčinné. Služební zbraní se rozumí krátká střelná zbraň, jejímž držitelem je obec.


Oprávnění zpracovávat osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona. Ustanovení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů nejsou dotčena.


Oprávnění poskytovat osobní údaje Policii ČR, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je - li to nutné k plnění jejich úkolů.


Oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.


Oprávnění zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice podle zvláštního právního předpisu i mimo území obce, která zřídila obecní policii. Povinnosti a oprávnění podle zákona může strážník plnit pouze vůči přepravované osobě v rozsahu nezbytném pro zajištění této přepravy.Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami:


Oprávnění kontrolovat zákaz kouření na veřejných místech, školách, v zařízeních společného stravování, ve zdravotnických zařízeních, v budovách státních orgánů a územních samosprávných celků.


Oprávnění kontrolovat zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů a povinnosti osob prodávajících alkoholické nápoje.


Oprávnění provádět orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu, či jiné návykové látky u osoby, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, a u osoby, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje, či jiné návykové látky.

 

Oprávnění vyzvat osobu podezřelou z požití alkoholu, či jiné návykové látky k lékařskému vyšetření ve zdravotnickém zařízení a ošetření v protialkoholní a záchytné stanici k odeznění akutní intoxikace.


Správní řád:


Oprávnění doručovat písemnosti v postavení poštovního doručovatele (poštovní tajemství), zjišťovat totožnost adresáta a osob, které jsou za adresáta oprávněny písemnost převzít, a to pouze je - li ke správnímu řízení příslušný orgán obce (přestupková komise, Magistrát města Kladna).


Oprávnění provést vykázání toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě, popřípadě při jiném úkonu, a to na základě usnesení a předchozí upozornění správního orgánu obce.


Oprávnění předvést osobu při provádění exekuce předvedením, a to základě exekučního příkazu správního orgánu obce.

 

Oprávnění předvést osobu k zápisu o podaném vysvětlení a ke správnímu řízení.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích:


Oprávnění požadovat od řidiče motorového vozidla doklady, a to řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, lékařské potvrzení, které dovoluje se nepoutat na sedadle bezpečnostním pásem ze zdravotních důvodů, průkaz ZTP.


Oprávnění pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích a na křižovatce s řízeným provozem v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (nehody, mimořádné události, požáry), a není-li řízení provozu zajištěno Policií ČR nebo v součinnosti s Policií ČR. Při usměrňování provozu používá strážník pokyny pro řízení provozu policisty. Pokyny strážníka jsou nadřazeny světelným signálům, dopravním značkám nebo dopravním zařízením.


Oprávnění zastavovat vozidla před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje, jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.


Oprávnění strážníka z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu „STOP“ podle zvláštního právního předpisu ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu.


Oprávnění užívat při plnění úkolů zvláštní výstražné světlo modré barvy (tzv. modrý maják), případně doplněné o zvláštní zvukové výstražné znamení (modrý maják lze použít samostatně bez zvukového znamení). Výstražným zařízením mohou být vybavena vozidla obecní policie, která určí obec.


Oprávnění řidiče a přepravovaných osob při plnění úkolů obecní policie nebýt ve vozidle obecní policie připoután bezpečnostním pásem.


Oprávnění přepravovat strážníky v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru traktoru při plnění úkolů obecní policie.


Oprávnění měřit rychlost vozidel. Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií. Obecní policie může měřit rychlost výhradně v úseku určeném policií, jehož počátek je ve směru silničního provozu označen přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem "MĚŘENÍ RYCHLOSTI". Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem "KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI". Obecní policie přitom postupuje v součinnosti s Policií ČR, z výkladu Ministerstva dopravy - součinnost s Policií ČR při měření rychlosti vozidel bude spočívat zejména ve výběru vhodných lokalit a termínů pro měření rychlosti vozidel s ohledem na efektivní dopady na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zákon zde fakticky zdůrazňuje obecnou zásadu spolupráce obecní policie s Policií ČR, jak je zakotvena v zákoně o obecní policii. Přímá účast příslušníka Policie ČR při měření rychlosti obecní policií není nutná. Smyslem požadavku na součinnost je zajistit účinnou koordinaci plnění úkolů obecní a státní policie, a tím i bezpečnější silnice.


Oprávnění provádět orientační vyšetření, dechovou zkoušku, odběr slin na přítomnost obsahu alkoholu nebo jiných návykových látek u řidiče (řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj, řidičem je i jezdec na zvířeti, vozka je řidič, nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, jízdní kolo, ruční vozík, potahové vozidlo).

 

Oprávnění nařídit odstranění vozidla, je - li  překážkou provozu na pozemní komunikaci, a které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti.

 

Oprávnění přímo vstupovat do centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy.

Zákon o přestupcích:

 

Oprávnění řešit přestupky v blokovém řízení, a to na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Přestupku se dopustí ten, kdo prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku, nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.

 

Přestupku se dopustí také ten, kdo se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek, 

 

požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

 

po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost (zaměstnání) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,

 

odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu, 

 

 

prodá jednotlivé cigarety nebo neuzavřené jednotkové balení cigaret,

 

kouří na místech zákonem zakázaných,

 

prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové potřebě ve formě potravinářského výrobku nebo hračky anebo podobný alkoholickému nápoji ve formě hračky,

 

prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo alkoholický nápoj v zařízení nebo na akcích určených osobám mladším 18 let,

 

prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let nebo neodepře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku.


Oprávnění řešit přestupky v blokovém řízení proti pořádku v územní samosprávě, jedná se např. o nařízení a vyhlášky obce.


Oprávnění řešit přestupky v blokovém řízení proti veřejnému pořádku. Přestupku se dopustí ten, kdo neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci, poruší noční klid, vzbudí veřejné pohoršení, znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení, poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice, poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.


Oprávnění řešit přestupky v blokovém řízení proti občanskému soužití. Přestupku se dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin, působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.


Oprávnění řešit přestupky v blokovém řízení proti majetku. Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku nebo se o takové jednání pokusí, úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek, nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.


Oprávnění řešit přestupky v blokovém řízení proti pořádku ve státní správě spáchané neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením, nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel.


Oprávnění odhalovat  přestupky, které strážník není oprávněn řešit v blokovém řízení a oznamovat je příslušným správním orgánům.Zákon o požární ochraně:


Každý občan, ale i strážník (strážník je zařazen v oblasti zvláštních příplatků do III. skupiny, práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví, podskupina 7, práce spojené s ochranou zájmu státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života zdraví nebo jiným závažným rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku) je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení, poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.Zákon o krizovém řízení:


Orgány obce (obecní policie) zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací. Obecní policie se podílí na zajištění veřejného pořádku. V době krizového stavu starosta, prostřednictvím orgánu obecní policie, zabezpečuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím, nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce, organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce, je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci, plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce a krizovém plánu okresu, zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření.Zákon o lesích:


Lesní stráž je oprávněna požadovat pomoc nebo součinnost od obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.Zákon o myslivosti:


Myslivecká stráž je oprávněna požadovat pomoc nebo součinnost od obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.Zákon o rybářství:


Rybářská stráž je oprávněna požadovat pomoc nebo součinnost od obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

 

 

 
Zodpovídá:
2
Vytvořeno / změněno:
8.11.2008 / 7.6.2018
Hlasujte
Líbí 58%
Nelíbí 42%
Sdílejte
FacebookTwitterE-mail

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Kontakt

MĚSTSKÁ POLICIE KLADNO
Magistrát města Kladna
272 52 Kladno
Zobrazit v mapě
Tel: +420 312 245 555
       +420 312 248 054
E-mail: mp.info@mestokladno.cz
E-mail podatelna: posta@mestokladno.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 18:00
Středa: 8:00 - 18:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
156 - NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design  | redakční systém